Menu Zavrieť

Konferenčné poplatky

Aktívna účasť 228 €
Pasívna účasť / virtuálna prezentácia200 €

Bankové spojenie pre účastníkov zo Slovenskej republiky:
Príjemca platby:Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Názov banky:Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05  Bratislava
Číslo účtu príjemcu:SK8181800000007000269888
Variabilný symbol:102101150
Konštantný symbol:308
IČO:397 563
IČ DPH:SK2020677824
Účel platby:vložné konferencia Rajecké Teplice + meno účastníka
Bankové spojenie pre účastníkov mimo Slovenskej republiky:
Názov banky:Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05  Bratislava
Príjemca platby:Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
SWIFT:SPSRSKBAXXX
IBAN:SK8181800000007000269888
Variabilný symbol:   102101150
Účel platby:vložné konferencia Rajecké Teplice + meno účastníka

Pozor!

Vzhľadom na daňový systém EÚ je pri pasívnej účasti systém úhrady nasledovný:

  1. Konferenčný poplatok hradený inštitúciou – uhraďte sumu 166,67 € (neplatí pre SR).
  2. Konferenčný poplatok hradený fyzickou osobou – uhraďte sumu 200 €.

Pre aktívnu účasť na online konferencii je potrebné realizovať úhrady nasledovne:

  1. Konferenčný poplatok hradený inštitúciou – uhraďte sumu 190 € (neplatí pre SR).
  2. Konferenčný poplatok hradený fyzickou osobou – uhraďte sumu 228 €.