Menu Zavrieť

Zameranie a cieľ

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky je medzinárodná vedecká konferencia tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti. Za osemnásť rokov existencie si konferencia získala vynikajúce renomé, čoho dôkazom je účasť významných slovenských a zahraničných odborníkov.

Základnou požiadavkou pre publikovanie príspevku na konferencii je jeho originalita, prínos do ekonomickej teórie, prezentácia empirických vedomostí alebo modelových riešení v predmetnej oblasti doma i v zahraničí. Obsah príspevku musí korešpondovať s publikačnou stratégiou konferencie a príspevok musí rovnako dodržiavať požiadavky stanovené v inštrukciách pre autorov (sekcia Termíny / Inštrukcie / Formuláre). Zborník z konferencie je určený medzinárodnej komunite, nakoľko príspevky sú publikované prevažne v anglickom jazyku. Za publikovanie príspevku sa platí poplatok (sekcia Konferenčné poplatky).


Tohtoročné zameranie konferencie sa upriamuje na nasledovné tematické okruhy:

Globálne dopady COVID 19 na ekonomiku a spoločnosť

 • Dopady koronavírusovej pandémie na individuálne ekonomiky
 • Sociálne a ekonomické dopady pandémie na národné ekonomiky
 • Vplyv COVID 19 na činnosť MaSP
 • Dopady COVID 19 na finančné trhy

Behaviorálna ekonomika a rozhodovanie

 • Účtovníctvo a dane v globálnej ekonomike
 • Podniková ekonomika a financie
 • Informačné systémy
 • Strategický manažment
 • Marketingový výskum a stratégia

Finančný manažment a finančné trhy

 • Globálna perspektíva finančných trhov
 • Globálne trendy vo finančných transakciách
 • Dopady udržateľnosti na podnikovú výkonnosť
 • Finančná štruktúra a systematické riziká podnikov

Inovácie a investície v Priemysle 4.0

 • Dôsledky Priemyslu 4.0 na ekonomiku a spoločnosť
 • Sektorové a vnútro-sektorové zmeny
 • Podnikové a informačné systémy
 • Informačné systémy
 • Inovácie, inovačný manažment
 • Technologické zmeny
 • Priemyselné a výrobné inžinierstvo

Zdieľaná ekonomika, digitálne platformy a multimédiá

 • Zdieľaná digitálna ekonomika – atribúty a výzvy
 • Digitálne prostredie a sociálne siete
 • Podnikové modely zdieľanej ekonomiky
 • Správanie domácnosti a ekonomika rodín

Spoločensky zodpovedné podnikanie a spotrebiteľské práva

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie
 • Verejná zodpovednosť a etika
 • Vzťahy s verejnosťou
 • Teória a správanie organizácií
 • Správanie zákazníkov
 • Riadenie dodávateľských reťazcov
 • Správa a riadenie obchodných spoločností

Regióny a ekonomická elasticita

 • Regionálny ekonomický rast
 • Podnikanie v malých a stredných podnikoch
 • Ekonomika zamestnanosti
 • Ekonomický rozvoj regiónov a medzinárodné štúdie
 • Ekonomické dopady migrácie

Ekonomická udržateľnosť

 • Ekonomický rozvoj rozvíjajúcich sa ekonomík
 • Makroekonomická koncepcia rozvíjajúcich sa krajín
 • Podnikové financie a vládna moc
 • Matematické modelovanie v ekonomike a manažmente

Medzinárodné vzťahy a globalizácia

 • Väzby a paradoxy medzinárodných vzťahov
 • Dopady ekonomických a sociálnych zmien na medzinárodné vzťahy
 • Udržateľná spolupráca v medzinárodnom meradle
 • Vplyv globalizácie na medzinárodné vzťahy