Menu Zavrieť

Termíny / Inštrukcie / Formuláre

Dôležité termíny

Zaslanie abstraktu a registračného formulára30. 06. 2020
Akceptácia abstraktu10. 07. 2020
Zaslanie príspevku25. 09. 2020
Úhrada konferenčného poplatku25. 09. 2020
Konanie konferencie21. – 22. 10.2020

Inštrukcie pre autorov

Článok musí byť originálne, doposiaľ nevydané dielo napísané v anglickom jazyku. Článok nemôže byť súčasne vydaný alebo byť v recenznom konaní inej konferencie alebo časopisu. Autori, ktorých mená sú uvedené v článku, prispeli k tvorbe vedeckého diela a teda zdieľajú kolektívnu zodpovednosť.

Všetky články sú posudzované v obojstranne anonymnom recenznom konaní. Všetky príspevky sú v prvom rade posudzované editormi, ktorí ho môžu zamietnuť, ak nesúvisí s tematickým zameraním konferencie, nespĺňa stanovené požiadavky alebo ma nízku kvalitu. Ak príspevok prejde kontrolou editorov, v druhom kole recenzného procesu je zaslaný na posúdenie nezávislému recenzentovi. Od recenzentov sa vyžaduje, aby príspevok riadne zhodnotili a odporučili: (i) publikovať príspevok v súčasnom znení, (ii) publikovať príspevok po miernych korekciách, (iii) publikovať príspevok po rozsiahlych korekciách, (iv) publikovať príspevok po korekciách a opakovanej recenzii a (v) zamietnuť príspevok. Recenzie obsahujú i odporúčania a komentáre, ktoré sú zaslané priamo autorom. Editor by nemal zmeniť rozhodnutie o publikovaní, k tomu môže dôjsť len pri vzniku závažných problémov. Konečné rozhodnutie o akceptácii alebo odmietnutí príspevku je zaslané autorovi spolu s odporúčaniami recenzentov.

Jazyk príspevku: angličtina
Rokovací jazyk: angličtina, slovenčina, čeština

Všetky príspevky posielajte na e-mail: globalizacia@fpedas.uniza.sk. Prosím, pomenujte zasielané súbory priezviskami všetkých autorov, napr.:

Kliestik_Misankova_Adamko_ABSTRACT
Kliestik_Misankova_Adamko_PAPER

Článok je úspešne odovzdaný, ak autori dostanú potvrdzujúci e-mail.

Po končenej akceptácii článku k publikovaniu v konferenčnom zborníku autori podpisujú Vyhlásenie o autorských právach, čo je poslednou požiadavkou pre publikovanie článku.

Požiadavky na formátovanie

  1. Dĺžka článku je 6-10 strán a je potrebné ho pripraviť v súlade s požiadavkami uvedenými v šablóne pre článok a v nasledovnej štruktúre: úvod, metodológia, výsledky a diskusia.
  2. Každý účastník môže zaslať maximálne 2 články (jeden článok ako hlavný autor, jeden ako spolu autor).
  3. Názov článku.
  4. Plné mená autorov a ich akademické tituly.
  5. Afiliácia autorov (vrátane názvu katedry, fakulty, univerzity, adresy, e-mailu; ak je potrebné, treba označiť korešpondenčného autora).
  6. Abstrakt (200 – 250 slov) sa upriamuje na účel článku, metódy výskumu a kľúčové výsledky.
  7. Kľúčové slová (maximum 5 slov / výrazov).
  8. JEL klasifikácia (viď link http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php).

Technické požiadavky
Text môže obsahovať tabuľky, obrázky aj vzorce, ktoré majú oddelené číslovanie  (pre vzorce použiť Microsoft Equation 3.0 alebo MathType). Mali by byť umiestnené v texte pod príslušným paragrafom (najbližšie k odkazu naň). Pre viac informácii – viď šablóna.

Referencie
Zoznam použitej literatúry je potrebné usporiadať v poradí, v akom sú citácie uvádzané v texte. Všetky referencie uvedené v texte musia byť uvedené aj v zozname použitej literatúry a opačne. Podrobné informácie sú uvedené v šablóne pre písanie príspevku.

15-25 referencií – nie viac! Minimálne 10 referencií musí byť z databázy Web of Science!

Prosíme zamerajte literatúru na najnovšie príspevky evidované v časopisoch nachádzajúcich sa v databáze Web of Science, sústreďte sa na časopisy z kvartilov Q1 a Q2 (napr. Journal of Management, Quarterly Journal of Economics, Journal of Human Resources, Journal of International Business Studies, Journal of Finance, Journal of Management Studies, Journal of Financial Economics, Review of Economic Studies…) z posledných dvoch rokov.