Menu Zavrieť

Recenzný výbor

Všetky príspevky sú v prvom rade posudzované editormi, ktorí určia, či sú správne a adekvátne pripravené a dodržujú etickú politiku konferencie. Editori sú zodpovední za prijatie rozhodnutia, ktoré predkladané články by mali byť publikované. Editori sú pri rozhodovaní usmerňovaní edičnou radou konferencie a musia dodržiavať právne požiadavky kladené na problematiku obmedzenia autorských práv a plagiátorstva. Príspevky, ktoré nie sú v súlade s etickou politikou konferencie alebo nespĺňajú stanovené požiadavky, sú zamietnuté ešte pred recenzným konaním. Príspevky, ktoré nie sú vhodne a dostatočne pripravené, sú autorom vrátené na prepracovanie.

Ak príspevok prejde kontrolou editora, je zaslaný nezávislému odborníkovi na obojstranne anonymné recenzné konanie. Recenzie by mali byť objektívne, recenzenti by nemali mať žiadny konflikt záujmov a mali by poukázať na relevantné publikované diela, ktoré ešte neboli citované. S recenzovanými článkami je potrebné nakladať dôverne. Od recenzentov sa vyžaduje, aby príspevok riadne zhodnotili využitím recenzného formulára a odporučili : (i) publikovať príspevok v súčasnom znení, (ii) publikovať príspevok po miernych korekciách, (iii) publikovať príspevok po rozsiahlych korekciách, (iv) publikovať príspevok po korekciách a opakovanej recenzii a (v) zamietnuť príspevok. Konečné rozhodnutie o akceptácii alebo odmietnutí príspevku je zaslané autorovi spolu s odporúčaniami recenzentov.

Editori a recenzenti by mali posudzovať každý príspevok podľa intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnickú príslušnosť, občianstvo či politickú filozofiu autorov. Rozhodnutie editora o prijatí alebo zamietnutí príspevku k publikovaniu by malo byť založené na dôležitosti, originalite a zrozumiteľnosti príspevku a relevantnosti štúdie vzhľadom na cieľ a zameranie konferencie.

Recenzný výbor

prof. Ing. Jaroslav BELÁS, PhD.Univerzita Tomáše Bati, Česká republika
Dr. Martin CEPELPan-European University in Bratislava, Slovak Republic
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Jerome DEGGANS, PhD.The Sharing Economy Platforms Laboratory, Montreal, USA
assoc. prof. Ing. Viktor V. DENGOV, PhD.Štátna univerzita Petrohrad, Rusko
prof. Preslav DIMITROV, PhD.South-West University Neofit Rilski, Bulharsko
Ing. Pavol ĎURANA, PhD.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
prof. Ing. Valentina V. GERASIMENKO, PhD.Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova, Rusko
Johanna GRUDIN, PhD.The Smart Economy Laboratory, North Carolina, USA
assoc. prof. Ing. Aleš HES, CSc.Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
Dr. Anita KOLNHOFER-DERECSKEIÓbuda univerzita, Budapesť, Maďarsko
prof. Maria KICHEVA, PhD.South-West University Neofit Rilski, Bulharsko
prof. Ing. Tomáš KLIEŠTIK, PhD.,Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
assoc. prof. Pavol KRÁĽ, PhD.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Ing. Mária KOVÁČOVÁ, PhD.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, CSc.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
assoc. prof. Gheorghe LAZAROIU, PhD.Spiru Haret univerzita, Bukurešť, Rumunsko
prof. Ing. Alexander N. LYAKIN, DrSc.Štátna univerzita Petrohrad, Rusko
prof. Ing. Olga P. MOLCHANOVA, PhD.Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova, Rusko
prof. Ing. Hussam MUSA, PhD.,Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika
assoc. prof. Zdenka MUSOVÁ, PhD.Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika
prof. univ. dr. Elvira NICAUniverzita ekonomických štúdií, Bukurešť, Rumunsko
assoc. prof. Judit OLÁH, PhD.Debrecínska univerzita, Maďarsko
prof. Gheorghe H. POPESCU, PhD.Kresťanská univerzita Dimitrie Canemir, Bukurešť, Rumunsko
prof. Ruxandra Irina POPESCU, PhD.Univerzita ekonomických štúdií, Bukurešť, Rumunsko
prof. Dr. József POPP, PhD.Univerzita Szent István, Maďarsko
Ana Madalina POTCOVARU, PhD.Univerzita ekonomických štúdií, Bukurešť, Rumunsko
Oana Matilda SABIE, PhD. Univerzita ekonomických štúdií, Bukurešť, Rumunsko
Ing. Katarína VALÁŠKOVÁ, PhD.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Dr. phil., prof. Velga VĒVEREVysoká škola ekonómie a kultúry, Lotyšsko
prof. Ing. Natalia A. ZHURAVLEVA, PhD.Štátna dopravná univerzita cisára Alexandra I., Petrohrad, Rusko