Menu Zavrieť

Publikačná etika a vyhlásenie o nezákonnej praxi

Konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky spĺňa požiadavky kladené na publikačný proces, prijíma etickú zodpovednosť všetkých zainteresovaných strán publikačného procesu. Dôsledne garantujeme zodpovednosť vo všetkých etapách publikačného procesu a pri akceptácii etických povinností a zodpovedností.

Edičná rada
Editor i odborní garanti konferencie sú uznávanými odborníkmi vo svojich oblastiach, ich mená a afiliácie sú uvedené na stránke konferencie v sekcii Vedecký výbor. Kontaktné údaje na edičný tím konferencie sú taktiež zverejnené na stránke konferencie v sekcii Kontakt.

Autorstvo a povinnosti autorov
Článok musí byť originálne, doposiaľ nevydané dielo napísané v anglickom jazyku. Článok zaslaný na konferenciu nesmie byť predtým publikovaný alebo byť v recenznom konaní inej konferencie alebo časopisu. Autori, ktorých mená sú v príspevku uvedené deklarujú, že k článku významne prispeli a že za výsledok nesú kolektívnu zodpovednosť a záväzky.

Všetky články podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu. Najprv je článok recenzovaný editorom konferencie, ktorý ho môže zamietnuť, ak jeho predmet nezodpovedá zameraniu konferencie či nespĺňa požiadavky konferencie alebo má veľmi slabú kvalitu. V druhej fáze recenzného procesu je článok zaslaný nezávislému recenzentovi, ktorý ho ohodnotí a môže odporučiť: (i) článok publikovať v pôvodnej verzii, (ii) článok publikovať po drobných korekciách, (iii) článok publikovať po rozsiahlych korekciách, (iv) článok publikovať po závažných korekciách a dodatočnom (opakovanom) recenznom konaní, (v) zamietnuť článok. Recenzenti napíšu i odporúčania a komentáre, ktoré sa zašlú autorovi. Editori nemôžu zmeniť rozhodnutie o publikovaní, kým nie je zistený nejaký závažný problém.

Požiadavky na formátovanie

 1. Dĺžka článku je 6-10 strán a je potrebné ho pripraviť v súlade s požiadavkami uvedenými v šablóne pre článok a v nasledovnej štruktúre: úvod, metodológia, výsledky a diskusia (IMRaD).
 2. Každý účastník môže zaslať maximálne 2 články (jeden článok ako hlavný autor, jeden ako spolu autor).
 3. Názov článku.
 4. Plné mená autorov a ich akademické tituly.
 5. Afiliácia autorov (vrátane názvu katedry, fakulty, univerzity, adresy, e-mailu; ak je potrebné, treba označiť korešpondenčného autora).
 6. Abstrakt (200 – 250 slov) sa upriamuje sa účel článku, metódy výskumu a kľúčové výsledky.
 7. Kľúčové slová (maximum 5 slov / výrazov).
 8. JEL klasifikácia (viď link http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php).

Technické požiadavky
Text môže obsahovať tabuľky, obrázky aj vzorce, ktoré majú oddelené číslovanie (pre vzorce použiť Microsoft Equation 3.0 alebo Math type). Mali by byť umiestnené v texte pod príslušným paragrafom (najbližšie k odkazu naň). Pre viac informácii – viď šablóna.

Referencie
Zoznam použitej literatúry je potrebné usporiadať v abecednom poradí. Všetky referencie uvedené v texte musia byť uvedené aj v zozname použitej literatúry a opačne. Požite prosím nasledovný štýl citovania: http://www.citationmachine.net/apa

Recenzné konanie
Všetky príspevky sú v prvom rade posudzované editormi, ktorí určia, či sú správne a adekvátne pripravené a dodržujú etickú politiku konferencie. Editori sú zodpovední za prijatie rozhodnutia, ktoré predkladané články by mali byť publikované. Editori sú pri rozhodovaní usmerňovaní edičnou radou a musia dodržiavať právne požiadavky kladené na problematiku obmedzenia autorských práv a plagiátorstva. Príspevky, ktoré nie sú v súlade s etickou politikou konferencie alebo nespĺňajú stanovené požiadavky, sú zamietnuté ešte pred recenzným konaním. Príspevky, ktoré nie sú vhodne a dostatočne pripravené sú autorom vrátené na prepracovanie.

Ak príspevok prejde kontrolou editora, je zaslaný nezávislému odborníkovi na obojstranne anonymné recenzné konanie. Recenzie by mali byť objektívne, recenzenti by nemali mať žiadny konflikt záujmov a mali by poukázať na relevantné publikované diela, ktoré ešte neboli citované. S recenzovanými článkami je potrebné nakladať dôverne. Od recenzentov sa vyžaduje, aby príspevok riadne zhodnotili a odporučili : (i) publikovať príspevok v súčasnom znení, (ii) publikovať príspevok po miernych korekciách, (iii) publikovať príspevok po rozsiahlych korekciách, (iv) publikovať príspevok po závažných korekciách a dodatočnej recenzii, (v) zamietnuť príspevok. Konečné rozhodnutie o akceptácii alebo odmietnutí príspevku je zaslané autorovi spolu s odporúčaniami recenzentov.

Editori a recenzenti by mali posudzovať každý príspevok podľa intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnickú príslušnosť, občianstvo či politickú filozofiu autorov. Rozhodnutie editora o prijatí alebo zamietnutí príspevku k publikovaniu by malo byť založené na dôležitosti, originalite a zrozumiteľnosti príspevku a relevantnosti štúdie vzhľadom na cieľ a zameranie konferencie.

Publikačná etika
Editori požadujú recenziu príspevku odborným posúdením nezávislými odborníkmi z rovnakej oblasti, čo spolu s etickou politikou a štandardmi zaisťuje vysoko kvalitné vedecké publikácie.
Autori, ktorí chcú publikovať príspevky v konferenčnom zborníku musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

 1. Akýkoľvek fakt, ktorý možno považovať za možný konflikt záujmov autorov musí byť v príspevku objasnený ešte pred jeho predložením.
 2. Autori by mali dôkladne prezentovať ich vedecké výstupy a zahrnúť do príspevku objektívnu diskusiu o významných zisteniach.
 3. Dáta a metodológia použitá vo výskume musí byť v príspevku dostatočne detailne prezentovaná.
 4. Simultánne predkladanie článkov do viac ako jedného zborníka alebo časopisu sa netoleruje.
 5. Opätovné publikovanie obsahu, ktorý nie je pôvodným, taktiež nie je tolerované.
 6. Ak autori objavia po publikovaní príspevku chyby alebo nepresnosti alebo je potrebné urobiť akékoľvek korekcie, je potrebné promptne komunikovať s editormi konferencie, aby mohli byť prijaté potrebné nápravné opatrenia.
 7. Plagiátorstvo, vymyslené dáta a manipulácia s obrázkami nie je tolerovaná a v prípade, že budú zistené, musia byť prijaté nasledovné opatrenia. Po prvé, rukopis, o ktorom sa preukázalo, že je plagiátom, bude okamžite odmietnutý spolu s okamžitým odmietnutím akéhokoľvek iného rukopisu, ktorý predložili tí istí autori. Po druhé, každý autor, ktorý sa podieľa na plagiátorstve, bude mať zakázané predkladanie nových rukopisov na konferenciu v období dvoch rokov.

V prípade akýchkoľvek sťažností a pripomienok týkajúcich sa publikovania článku nás kontaktujte emailom na globalizacia@fpedas.uniza.sk. Potvrdíme prijatie Vášho emailu a poskytneme informáciu o odhadovanom čase, ktorý budeme potrebovať na preštudovanie a vyriešenie Vašich sťažností a pripomienok.

Odstúpenie a korekcie
Editori sa zaväzujú dodržiavať integritu literatúry a publikujú redakčne významné korekcie vzhľadom na situáciu. V každom prípade, pôvodný článok bude odstránený a nahradený s poznámkou, ktorá uvádza dôvody odstúpenia a s opravenou verziou. Ak sa zistí plagiátorstvo, celý článok bude zo zborníka odstránený. Ak autor zistí významnú chybu alebo nepresnosť v publikovanom príspevku, je jeho povinnosťou promptne upovedomiť editorov konferencie alebo vydavateľa a spolupracovať s nimi na odstránení nedostatku. Ak sa editori alebo vydavateľ o významnej chybe dozvie od tretej strany, je povinnosťou autora promptne odstúpiť a urobiť potrebné korekcie alebo poskytnúť editorovi dôkaz o správnosti pôvodného príspevku.

Originalita a plagiátorstvo
Autori by sa mali uistiť, že ich práca je úplne originálna a ak autori použili diela alebo slová iných autorov, musia byť správne citované. Plagiátorstvo má veľa foriem, od prepísania článku iného autora, cez kopírovanie a parafrázovanie dôležitých častí iného článku (bez citovania) až po vyhlasovanie výsledkov iných štúdii za vlastné. Plagiátorstvo vo všetkých jeho formách znamená neetické publikačné správanie a je neakceptovateľné.

Autorstvo
Autorstvo je obmedzené na tých, ktorý významne prispeli ku koncepcii, návrhu, uskutočneniu a interpretácii predkladanej štúdie. Všetci tí, ktorí sa významne podieľali na tvorbe článku by mali byť uvedení ako autori. Ak existujú aj ďalšie osoby, ktoré významne prispeli v určitom podstatnom aspekte výskumného projektu, mali by byť vyzdvihnuté v časti Acknowledgement. Korešpondenčný autor zaručuje, že všetci dotknutí spoluautori sú zahrnutí v článku a že všetci videli a schválili konečnú verziu článku a súhlasia s jeho posúdením pre publikovanie.

Autorské práva
Autori súhlasia, že publikovaní verzia článku bude umiestnená na stránke konferencie (v pdf formáte). Predtým ako článok ide do tlače, autori musia podpísať a spätne zaslať vyhlásenie o autorských právach (oskenovaný podpísaný dokument v pdf formáte).

Archivácia
Editori zabezpečujú digitálny prístup k obsahu konferenčných zborníkov na webstránke konferencie. Všetky printové vydania konferenčných zborníkov sú dostupné v archíve a knižnici Katedry ekonomiky, Fakulty a prevádzky dopravy a spojov Žilinskej univerzity.

Webstránka
Editori zaručujú, že webstránka konferencie, vrátane textu, ktorý obsahuje, demonštruje, že jej je venovaná náležitá pozornosť, čím zaisťuje vysoké etické a profesionálne štandardy.

Periodicita publikovania
Konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky je recenzovaná vedecká konferencia publikovaná Žilinskou univerzitou.

Názov konferencie
Konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky je jedinečná a nemožno si ju pomýliť s inou konferenciou ani uviesť do omylu autorov a čitateľov o pôvode konferencie alebo spojitosti s inou konferenciou.